પ્રજ્ઞા વર્ગ મટીરીયલ્સ


પ્રજ્ઞા વર્ગ મટીરીયલ્સ
https://puran1982.files.wordpress.com/2013/02/teachers-handbook-environment-std-1-2.pdf

Download Paryavaran
https://puran1982.files.wordpress.com/2013/02/teachers-handbook-gujarati-std-1-2.pdf

Download Gujarati
 Marksheet

 2.Video Clip